1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
kelifova 26.04.2021

Aktuální informace


Výuka - aktualizace 23. 04. 2021


145

Milé kolegyně milí kolegové, dovoluji si Vás obeznámit s novou situací v návaznosti na opatření vlády vydané 19.4.2021.

V organizaci samotné výuky se nic nemění. Nový je požadavek na testování studentů, a to již od od pondělí 26.4.2021, kdy se student se musí dostavit na výuku s potvrzením o negativním testu, který nesmí být starší 48 h (viz odstavec c) nebo jiným potvrzením, které mu dává výjimku z testování (viz odstavec a,b). Pokud se student nechá testovat v pátek, můžete tento test výjimečně akceptovat, i když je starší 48 hodin.

Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud:

  1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, (zde budeme vyžadovat jako doklad zprávu od lékaře nebo zprávu o pozitivitě PCR testu, kterou každý dostal do mobilní aplikace), nebo
  2. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  3. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání.

Kontrolu bude provádět vyučující. Student bez testu se nemůže účastnit výuky.

Co je nutné udělat v případě, kdy má student Ag test pozitivní, je uvedeno v pokynech RUK a platí obecná hygienická a epidemická opatření.

Vzhledem k nové situaci prosíme všechny studenty preferenčně o individuální zabezpečení testů, tj. aby jste se nechali otestovat sami v některém testovacím centru ze seznamu MZ ČR, v univerzitním centru na Albertově ve Studničkově ulici, nebo v centru VFN Na Bojišti.

Pro zabezpečení výuky nabízíme testování u nás na KPDPM pro ty studenty, kteří tuto možnost nemůžou využít.

Testování u nás na klinice v době 7-8:00 v budově E3a, 3. patro, v místnosti označené „Testování zaměstnanců Covid-19 Ag“, hned u výtahů. Nutná je kartička pojištěnce.

Pro následnou přednášku, bude k dispozici možnost jejího sledování v posluchárně kliniky, do celkového počtu 20 lidí.

Studenti, kteří budou stážovat na neonatologii VFN: Na pracovišti je možné provádět testy studentů a to každé pondělí, středa, pátek od 6,30h do 7,30h místo: při vstupu do budovy se dát vpravo, pak do ambulantní chodby, ambulance č. 11.

 

https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-testovani-studentu-ve-vztahu-k-vyuce


Dále platí výjimka plošného zákazu pro praktickou a klinickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. Klinická výuka a klinická praxe včetně simulační výuky nadále probíhá v prezenční formě (stáže, praxe a exkurze na odděleních). 

Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice a Fakultní Thomayerova nemocnice požaduje, testování budou zajišťovat sami. Ve FN Motol případnou potřebu testování v konkrétních případech klinických předmětů sdělí jejich garanti. 

Během výuky je nutno dodržovat hygienická a epidemiologická opatření. 

Dle rozhodnutí krizového štábu fakulty se od pondělí 19. 4. COVID-19 semafor mění z červené na oranžovou. Přednášky budou nadále probíhat distančně, ale na praktických cvičeních může být až 20 osob. 

Dále platí:       

-        prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob

-        je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 20 přítomných osob,

-        je možné konat individuální konzultace (1 na 1).  Při příchodu na prezenční výuku i kontroly studia budou studenti odevzdávat čestná prohlášení stejně jako dosud. Apeluji na všechny studenty: pokud by se u někoho objevily zdravotní potíže, příznaky v možné souvislosti s coronavirovou infekcí, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, či hygienickou stanici, postupujte dle jejich instrukcí a neúčastněte se výuky v prezenční formě. Oprávněná absence bude omluvena!    


 


Od 1. července 2020 došlo po schválení panem ředitelem VFN, spectabilis panem děkanem, jeho kolegiem a Akademickým senátem 1. LF UK ke změně názvu kliniky:

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM) 

Department of Paediatrics and Inherited Metabolic Disorders 

Vzhledem k nutným provozním změnám byly upraveny i názvy oddělení kliniky: 

 - Oddělení kojenců a batolat, metabolická jednotka se mění na 1. oddělení

 - Oddělení větších dětí a dorostu se mění na 2. oddělení

 Vzhledem ke změně názvu kliniky se upravuje i název diagnostických laboratoří na: 

Diagnostické laboratoře dědičných poruch metabolismu.


Zástupce pro výuku:

as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.; tel. 224 967 077, Peter.Szitanyi@vfn.cz

Školský sekretariát:

Blanka Albrechtová; tel. 224 967 734, blanka.albrechtova@lf1.cuni.cz